steenrode heidelibelklein koolwitje op sleedoornheideblauwtjedistelvlinder op kattenstaart
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht geworden. Doel was de bestaande wetten te vereenvoudigen en om een stevige wettelijke basisbescherming te bieden aan de natuur die dat echt nodig heeft. Om die reden zijn op verzoek van De Vlinderstichting een aantal bedreigde en ernstig bedreigde vlinders en libellen aan de lijst met beschermde soorten toegevoegd (zie onder). Hierbij gaat het om ‘passieve’ bescherming: verbod op verstoring van het leefgebied. Daarnaast zijn regels opgenomen die meer gericht zijn op een ‘actieve’ bescherming van soorten.
Hieronder hebben wij de betreffende artikelen voor u op een rij gezet. De hele wetstekst staat online.
Voor meer informatie over wat dit voor u betekent kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Uit de Wet natuurbescherming:
HOOFDSTUK 3. ALGEMENE BEPALINGEN
§ 1.3. Beschermingsmaatregelen algemeen
Artikel 1.12
1. Gedeputeerde staten van de provincies dragen, ieder in hun provincie, tezamen zorg voor het nemen van de nodige maatregelen voor:
c. het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten, bedoeld in artikel 1.5, vierde lid.

Artikel 1.5
1. Onze Minister stelt een nationale natuurvisie vast.
4. De nationale natuurvisie biedt, in de vorm van rode lijsten, inzicht in de met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen.

Artikel 1.1
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan
onder:
– gunstige staat van instandhouding van een soort: staat van instandhouding van een soort waarvoor geldt dat:
a. uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en
b. het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
c. er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;
– habitat van een soort: door specifieke abiotische en biotische factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft;

HOOFDSTUK 3. SOORTEN
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten
Artikel 3.10
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

BIJLAGE, behorende bij artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming
Onderdeel A (behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a)

Dagvlinders
Aardbeivlinder
Bosparelmoervlinder
Bruin dikkopje
Bruine eikenpage
Donker pimpernelblauwtje
Duinparelmoervlinder
Gentiaanblauwtje
Grote parelmoervlinder
Grote vos
Grote vuurvlinder
Grote weerschijnvlinder
Iepenpage
Kleine heivlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Kommavlinder
Pimpernelblauwtje
Sleedoornpage
Spiegeldikkopje
Veenbesblauwtje
Veenbesparelmoervlinder
Veenhooibeestje
Veldparelmoervlinder
Zilveren maan

Libellen

Beekkrombout
Bosbeekjuffer
Donkere waterjuffer
Gevlekte glanslibel
Gewone bronlibel
Hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
Speerwaterjuffer

De volgende in Nederland voorkomende soorten libellen staan op de Habitat richtlijn en hebben daarmee tevens een beschermde status:
noordse winterjuffer
mercuurwaterjuffer
groene glazenmaker
rivierrombout
gaffellibel
bronslibel
oostelijke witsnuitlibel
sierlijke witsnuitlibel
gevlekte witsnuitlibel.

De volgende in Nederland voorkomende soorten nachtvlinders staan op de Habitat richtlijn en hebben daarmee tevens een beschermde status:
teunisbloemvlinder
spaanse vlag
 

| |

Laatste wijziging: 16 februari 2017
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen